top of page
Deklaracja dostępności

Wstęp:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.spkikol.com 

Data publikacji strony internetowej: 23.08.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają  opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada:

- Narzędzie ułatwień dostępu.

- Położenie ikony wywołującej menu dostępności znajduje się w prawym górnym rogu z możliwością wprowadzania zmian  położenia w ustawieniach dodatku.

- Dostęp do menu narzędzia dostępności poprzez kliknięcie myszą lub skrót Ctrl+U

umożliwia:

- zmianę rozmiaru czcionki poprzez wybór jednej z czterech wielkości

 - zmianę kolorystyki poprzez wybór jednej z czterech ustawień

-  zatrzymanie i wznowienie pokazu slajdów

-  zaznaczanie linków. (Zastosowane wyróżnienie jest bardzo intensywne).

- możliwość zmiany interlinii tekstu poprzez wybór jednego z trzech ustawień: 1.5, 1.75, 2

- korzystanie z czytelnej czcionki

Na stronie internetowej można  przechodzić do kolejnych materiałów poprzez klawisz „tab” oraz  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne:

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację  sporządzono dnia 31.03.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Ewa Rygielska, Monika Choromańska

e-mail: sp.sekretariat@interia.pl  lub telefon: 54 289 41 62
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

  1. Do  głównego budynku szkoły prowadzi wejście znajdujące się od ulicy Targowej, prowadzą do niego schody z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do wejścia  budynku hali sportowej prowadzą schody z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku przy ul. Zboińskiego 1 prowadzą schody z podjazdem dla                      niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego            dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  1. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

  3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

  4. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

  5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  6. W budynku przy ul. Targowej 6 na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  7. W budynku hali sportowej  na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie jest     wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

bottom of page