top of page

Załącznik Nr 5

do Statutu Szkoły Podstawowej w Kikole

 

Regulamin świetlicy

Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.

2. Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków

właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym

celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne

Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej dojeżdżający do szkoły i uczniowie , których rodzice pracują zawodowo w godzinach rannych.

Opieką wychowawcza zostają objęci również także uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia lekcyjne.

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.50 – 15.25

III. Warunki korzystania ze świetlicy

1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.

2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

5. Zachowanie w czasie epidemii Covid-19:

a) regularne mycie rąk wodą z mydłem,

b) regularne wietrzenie pomieszczeń świetlicy (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).

 

UWAGA!

Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.

IV. Nagrody i kary wobec wychowanków

1. Wyróżnianie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.

2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

5. Niepożądane zachowania będą karane oceną nieodpowiednią z zachowania.

6. Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane oceną wzorową z zachowania.

bottom of page